Algemene voorwaarden

Hier vindt u alle Algemene Voorwaarden van EasyFilled S.C. (= Student Company). De Student Company valt onder de stichting Jong Ondernemen. Door gebruik te maken van de diensten, producten en services van EasyFilled inclusief het gebruik van de webshop verklaart de koper akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; lees alles over denktijd.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 10. Weens Koopverdrag: standaard van toepassing op koopovereenkomsten wanneer de partijen in verschillende staten gevestigd zijn en deze staten het verdrag hebben geratificeerd.

Artikel 2 – De rechtspersoon

EasyFilled S.C. is een Student Company en valt hiermee onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogescholen en Stichting Jong Ondernemen. EasyFilled beschikt niet over een eigen KVK en BTW-nummer. Deze zullen dan ook niet vermeld staan op rekeningen, facturen en offertes.

 

EasyFilled is te bereiken via:

e-mail – easyfilledcompany@gmail.com

Instagram - @easyfilled 

Facebook – easyfilled

LinkedIn – easyfilled

 

Stichting Fontys                                     

Rachelsmolen 1                                                                          

5621MA Eindhoven                                                                    

KVK: 41097718           

 

Stichting Jong Ondernemen

Johan Huizingalaan 763A

1066VH Amsterdam       

 KVK: 56817312

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod van EasyFilled bestaat uit de EasyFiller en bijpassende tuislang per meter.
 3. De EasyFiller is standaard verkrijgbaar voor het vullen van acht of tien bidons in één krat.
 4. Bovenstaande bidonkrat is niet verkrijgbaar via EasyFilled.
 5. Voor maatwerk neem contact op via het contactformulier of easyfilledcompany@gmail.com
 6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Productfoto’s of andere afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden EasyFilled niet.
 7. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 9. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De prijs

 1. De EasyFiller als standaard product wordt aangeboden tegen een vaste prijs van €19.95.
 2. Bijbehorende tuinslang plus kraanopzetstuk is los verkrijgbaar tegen een prijs van €8.95.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 6. In afwijking van het vorige lid kan EasyFilled producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EasyFilled direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door EasyFilled is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft EasyFilled passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal EasyFilled daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. EasyFilled kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarde te verbinden.
 5. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 7 – De betaling

 1. De betaling dient binnen 7 werkdagen na ingaan van de daadwerkelijke overeenkomst worden ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden of veranderingen in de verstrekte betaalgegevens direct aan EasyFilled te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft EasyFilled behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. De consument dient gebreken binnen de 14 dagen te melden via het contactformulier/e-mail te vinden op de website van EasyFilled.
 2. EasyFilled is niet aansprakelijk voor gebreken na doorverkoop of uitlenen van het product.
 3. EasyFilled is niet aansprakelijk voor zelf aangebrachte veranderingen aan het product.
 4. EasyFilled is niet aansprakelijk voor vervanging na normaal gebruik van het product.

Artikel 9 – Herroepingsrecht en retourneren

 1. De consument heeft de mogelijkheid om aangekochte producten zonder opgave van reden te retourneren binnen 14 dagen.
 2. Beschadigde of gebruikte producten kunnen niet worden geretourneerd zonder wederzijdse goedkeuring vanuit EasyFilled.
 3. Wanneer de consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product te melden bij EasyFilled. Dit kan middel het e-mailadres van EasyFilled: easyfilledcompany@gmail.com.
 4. De consument dient het product binnen 14 dagen te retourneren. Dit dient bewezen te worden middels een bewijs van verzending per mail te versturen.
 5. Indien de consument de in lid 3 en 4 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt kan het aangekochte product niet meer worden teruggezonden aan EasyFilled. De koop is dan een feit.
 6. Eventuele retourneerkosten bij het gebruikmaken van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de consument.
 7. Het besteedde aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort op het bij EasyFilled bekende rekeningnummer.
 8. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument kan er een eventuele waardevermindering van het product in rekening worden gebracht bij de consument.

Artikel 10 – De levering

 1. EasyFilled verzendt de levering naar het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt bij het doen van een bestelling.
 2. Er wordt een standaard levertermijn van 5 werkdagen gehanteerd.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kan de consumenten geen rechten ontlenen. De consument geeft geen recht op een schadevergoeding bij overschrijding van termijnen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde producten berust bij EasyFilled totdat het product bij de consument is aangekomen, tenzij anders is overeengekomen met EasyFilled zelf.

Artikel 11 – Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of contact moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij EasyFilled, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te richten tot EasyFilled zelf. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van EasyFilled niet op, tenzij EasyFilled schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door EasyFilled, zal EasyFilled naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. Het is niet toegestaan om intellectueel eigendom van EasyFilled zoals, logo’s, productfoto’s, ontwerpen, productomschrijving en andere aanwezige eigendommen zonder schriftelijke toestemming te kopiëren of vermenigvuldigen.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende vaststellingen

 1. Overeenkomsten tussen EasyFilled en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend op Nederlands recht van toepassing.
 2. Bovenstaand lid is ook van toepassing op consumenten woonachtig in het buitenland
 3. Niet van toepassing is het Weens Koopgedrag.